วิดีโอ

ชีวิตมีสุขเพราะการปฏิบัติธรรม

พิธีเปิด โครงการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานออนไลน์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคต) ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  บรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม”        โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

http:/

Back to top button