ผู้เข้าอบรม : ทั้งหมด

717 คน

ผู้เข้าอบรม : ประชาชนทั่วไป

260 คน

ผู้เข้าอบรม : ประกาศนียบัตร

11 คน

ผู้เข้าอบรม : ปริญญาตรี( BA )

47 คน

ผู้เข้าอบรม : ปริญญาโท ( MA )

266 คน

ผู้เข้าอบรม : ปริญญาเอก ( PhD )

133 คน

Copyright © สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. เขียนโปรแกรมถวาย โดย : พระสิทธิชัย ธมฺมโชโต
ควบคุม/ออกแบบ โดย : พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที , พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี