ข้อมูลการรับบริจาค

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 กองทุนวิปัสสนาธุระ

ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 417-2-45937-4

กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง

อัพไฟล์รูป "SLIP การโอน"

อัพไฟล์รูป "เพื่อประชาสัมพันธ์"

(ไม่มีให้ใส่เครื่องหมายลบ - )
บาท
Copyright © สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. เขียนโปรแกรมถวาย โดย : พระสิทธิชัย ธมฺมโชโต
ควบคุม/ออกแบบ โดย : พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที , พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี