” ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

ณ อาคาร ๗๒ พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565”
ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้ และให้เข้ารายงานตัวเข้าที่พักในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12.00น.เป็นต้นไป ณ อาคาร ๗๒ พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 3) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ https://plan-vipassana.mcu.ac.th/?p=1280


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คนอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ปร เรื่อง Û ระหว่างวันที่ มีนาคม ตามที่สถาบันวิปัสสนาธระ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาและประชาชนทั่วไป มีนาคม ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นิสิต นิสิต วรเสฎโฐ ธิจิตุโต จนุทปญุโญ เตชธมฺโม นิสิต พระมหาสาคร สาครเมธี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี วัดวิสัยบรรพต จังหวัดชุมพร วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา วัดใหม่ย ายมอญ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ชยรตนวณโณ วัณณโสภโณ ๑๐ พระมหาทองจันทร์ กิตุติปาโล พระมหาไพรัช วิรโช นิสิต นิสิต นสิต วัดพระธาตุช่อแฮ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร วัดรัชฎ กรุงเทพมหานคร วัดปากนำ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นสิต นิสิต นิสิต อินุทปญุโญ พระมหาสานิจ คมุภีรปญฺโญ พระวรพล โสภณจิตฺโต พระสมุห์สมชาย นนุทีโก พระสรพงณ์ ปญญาธโร พระสุดสาคร ญาณสีโน พระเสริมศักดิ ปภสุสโร พระอาทิตย์ อาทิตสุวณโณ พระกรณธรรม ขนติวโร พระชุมพร ผลญาไ ฐานิสุสโร ปิยธมโม จังหวัดสิงห์บุรี วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร วัดเกตุปร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุพรรณบุรี นิสิต นิสิต นิสิต ประชาชนทัวไป ประชาชนทัวไป ประชาชนทัวไป จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วัดพันลาน จังหวัดนครสวรนค์ กรุงเทพมหานคร วัดเจริญราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนทัวไป Dlanhy"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Source