ติดต่อสอบถาม

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร: 035-248000 ต่อ 8144
อีเมล์: vipassana@mcu.ac.th
เว็บไซต์: plan-vipassana.mcu.ac.th