พิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ นำบุคคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

Source