ผู้ยื่นขอใบรับรอง : ทั้งหมด

1446 คน

ผู้ยื่นขอใบรับรอง : ประกาศนียบัตร

0 คน

ผู้ยื่นขอใบรับรอง : ปริญญาตรี( BA )

3 คน

ผู้ยื่นขอใบรับรอง : ปริญญาโท ( MA )

827 คน

ผู้ยื่นขอใบรับรอง : ปริญญาเอก ( PhD )

616 คน

Copyright © สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. เขียนโปรแกรมถวาย โดย : พระสิทธิชัย ธมฺมโชโต
ควบคุม/ออกแบบ โดย : พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที , พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี