ข่าวสารสไลด์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 6

   ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฏาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมโครงการฯ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศรายชื่อนิสิตปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 6

Check Also
Close
Back to top button