ติดต่อเรา

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร: 065-4078-126
อีเมล์: plan-vipassana@mcu.ac.th
เว็บไซต์: plan-vipassana.mcu.ac.th

Back to top button