หลักสูตรการปฏิบัติธรรม

หลักสูตรการปฏิบัติธรรรมวิปัสสนากรรมฐาน

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดให้มีการปฏิบัติดังนี้

  1. หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอุบาสก – อุบาสิกาให้ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ “มหาสติปัฏฐาน ๔” ถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว เพื่อแสวงหาความสงบสุข ร่วมเย็นให้แก่ชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จัดขึ้นเดือนละ ๒ ครั้ง ในสัปดดากและสัปดาห์สุดท้ายขงอเดืนอ โดยมีพระวิปัสสนาจารย์ สอบอารมณ์
  2. หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เข้าปฏิบัติตามแนวทางของ “สติปัฏฐาน ๔” โดยถือศีล 8 นุ่งขาวห่มขาว เพื่อให้เด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา เจริญสติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เกิดความสงบกาย วาจา ใจ และป็นการอบรมจิตใจให้เกิดคความเจริญงอกงาม
  3. หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบ มีสติพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความฉลาดด้านอารมณ์และสติสัมปชัญญะ

โดยสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้กำหนดระยะเวลาของหลักสูตรไว้ดังนี้

  • ระยะเวลา หลักสูตร 3 วัน   หลักสูตร 5 วัน   และหลักสูตร ๗ วัน
  • กิจกรรรม ทำวัตร สวดมนต์ ,ปฏิบัติธรรมด้วย,เดินจงกรม ,นั่งสมาธิ,ส่งอารมณ์,ฟังธรรมบรรยาย
  • กระบวนการอบรม การปฏิบัติส่วนตัว การส่งอารมณ์และสอบอารมณ์กรรมฐาน,การรับศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว,การปฏิบัติธรรมพร้อมกันในห้องประชุม,การปิดวาจา,การอบรมกลุ่มย่อย
Back to top button