ดาวน์โหลด

 

เอกสารประกอบการขอใบรับรองการปฏิบัติธรรม

๑. บฑ-21

๒. ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์-1

๓. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติธรรม-1

๔. บัญชีลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน-สถาบันวิปัสสนาธุระ-1

Back to top button