เอกสารการปฏิบัติธรรม

การขอหนังสิอรับรองการปฏิบัติธรรม (เอกสารประกอบ)

  1. ใบลงเวลาปฏิบัติธรรมต้องใช้ลายเซ็นพระวิปัสสนาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติธรรมเท่านั้น
  2. ใบสอบอารมณ์ต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและในใบสอบอารมณ์จะต้องเป็นแบบเขียนเท่านั้น และลายเซ็นต์ต้องเป็นลายเซ็นต์จริงเท่านั้นเขียนชื่อพระวิปัสสนาจารย์ด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

http://

 

Back to top button