ระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม


ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ
เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

————————-

       เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิปัสสนาธุระ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีความสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

จึงขอประกาศระเบียบการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสถาบันวิปัสสนาธุระดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้

 1. โยคีโปรดฝึกการตรงต่อเวลา
 2. โยคีโปรดฝากโทรศัพท์ไว้กับเจ้าหน้าที่ตลอดโครงการ (ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่) หากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบ
 3. ในเวลาพัก ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ให้ใช้เวลาว่างปฏิบัติต่อเนื่อง
 4. ห้ามโยคีสอนและสอบอารมณ์กันเอง หากมีสิ่งใดสงสัย ให้แจ้งพระวิปัสสนาจารย์ผู้ดูแล
 5. ในเวลาพักกลางคืน เข้าที่นอน ๒๒.๐๐น. ในเวลานอน หรือจับกลุ่มคุยกันเพราะจะรบกวนเพื่อนผู้ปฏิบัติอื่น ๆ
 6. โยคีที่จะออกนอกสถานที่ ต้องขออนุญาตพระวิปัสสนาจารย์
 7. กรณีมีแขกมาเยี่ยมต้องแจ้งพระวิปัสสนาจารย์ก่อน และห้ามนำผู้ไม่ได้เข้าปฏิบัติมาพักค้างด้วย
 8. ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่มหาวิทยาลัย
 9. โยคีเจ็บไข้ ไม่สบาย หากมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที
 10. ห้ามโยคี เรี่ยไร บอกบุญ ขายตรง ดูดวง จัดทัวร์ โฆษณาสินค้าใดๆ และบริการอื่นแก่โยคีด้วยกันโดยเด็ดขาด
 11. ให้โยคีกำหนดอิริยาบถย่อยนอกเวลาปฏิบัติและเวลารับประทานอาหารด้วย
 12. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาในสถานที่ปฏิบัติหรือที่พัก ไม่ว่ากรณีใดๆ
 13. ให้ถือว่ามาปฏิบัติขัดเกลา กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เลือกที่พัก อาหาร ให้รับตามที่จัดให้เท่านั้น
 14. โปรดช่วยกันปิดไฟ ปิดน้ำ รักษาความสะอาด
 15. โยคีต้องสอบอารมณ์ตรงตามเวลาที่กำหนด (หรือให้อยู่ในการดูแลของพระวิปัสสนาจารย์)
 16. ห้ามนำอาหารเข้าในที่พักและห้องปฏิบัติ ยกเว้นน้ำดื่ม
 17. หากทรัพย์สินสูญหายทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ โปรดดูแลรักษาสมบัติตนเอง
 18. การรายงานตัว กรุณายื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการไว้ที่เจ้าหน้าที่ และมารับคืน เมื่อจะเดินทางกลับ
 19. หากผู้ใดก่อความเดือดร้อน รบกวนแก่ผู้อื่น ก่อความเสียหาย และผิดระเบียบดังกล่าวมานี้หรือประพฤติตนไม่สมควรแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ผู้จัดการอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการให้เดินทางกลับโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่……….เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 (พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.)

     ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

Back to top button