สไลด์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรม ON-Site

                                                      ” ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

                               เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

                                          ณ อาคาร ๗๒ พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                                                    “ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565”

             ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้ และให้เข้ารายงานตัวเข้าที่พักในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12.00น.เป็นต้นไป ณ อาคาร ๗๒ พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 3) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

Back to top button