กิจกรรม

ปฏิบัติธรรม๑๗-๒๐มีนาคม๒๕๖๕

            ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕พระเดชพระคุณพระธรรมวชรมุนี วิ.,กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, มอบหมายให้พระปลัดสมภาร สมภาโร ผศ.ดร.พระวิปัสสนาจารย์ ให้กรรมฐานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตบัณศึกษาและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐มีนาคม๒๕๖๕  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ และเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแล

          โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ให้นิสิตระดับปริญญาโท ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจำนวน ๓๐ วัน ปริญญาเอก จำนวน ๔๕ วัน
  • เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้อบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้า ตามกำลังความสามารถของแต่ละรูป/คน
  • เพื่อประโยชน์ต่อการอบรมสั่งสอนภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิต แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ และ บัณฑิตวิทยาลัย

               ในการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๘รูป/คน

              หมายเหตุ ปฏิบัติการตามมาตรการของสาธารณสุขทุกประการ

Back to top button