กิจกรรมปฏิบัติธรรมบัณฑิตศึกษาสไลด์

อัยการโครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ

11/5/65 

         สถาบันวิปัสสนาธุระจัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ”หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก)

           ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

           ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔)

กิจกรรมในวันแรก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

           วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

 เวลา ๐๕.๐๐ น. นำทำวัตรสวดมนต์เช้าแปลปฏิบัติธรรม

 เวลา ๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยายเรื่อง  “ธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

                          โดยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.     ธรรมบรรยายเรื่อง “ธรรมสำหรับพัฒนาองค์กร”

                                         โดยพระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต       

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.              ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.              ทำวัตรเย็น/เจริญพระพุทธมนต์มนต์

เวลา๑๙.๐๐-๑๙.๑๕น.              พักผ่อนฉันน้ำปานะ

เวลา ๑๙.๑๕-๒๑.๐๐น.              ปฏิบัติธรรม

เวลา ๒๑.๐๐น.                       แผ่เมตตา ,พักผ่อน

โหลดภาพ https://citly.me/x0hDY

**********โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ************

Back to top button