ข่าวสารสไลด์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมบัณฑิตศึกษารุ่นที่ 7

 

ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบัณฑิตศึกษาออนไลน์ และสาธยายพระไตรปิฏก ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้https://plan-vipassana.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศรายชื่อปฏิบัติธรรม-ออนไลนรุ่นที่-7-1.pdfาปฏิบัติธรรมโครงการฯ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

เอกสารประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อนิสิตปฏิบัติธรรม รุ่นที่7

Back to top button