ภาพกิจกรรม

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ

18/11/2565

พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร.,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีบัญชามอบหมายให้ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 นานาชาติ  ในฐานมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา และสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัย

โดยดำเนินการจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2565 (รวม 5วัน)

โดยมีพระวิปัสสนาจารย์ประกอบด้วย

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ.,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

รศ.ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูวชิรธรรมวิเทศ (พระอาจารย์สุบิน) เจ้าอาวาส Wat Buddha Oregon USA

พระมหาดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี,ปธ.๙,ดร.  อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

พระอาจารย์สันติ  ธมฺมปาโล ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น3-4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มีนิสิตบัณฑิตศึกษา ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 72 รูป/คน

    

Back to top button