กิจกรรมสไลด์

ปฏิบัติธรรมนิสิตปริญญาตรี หน่วยวิทยาบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา

สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับ หน่วยวิทยาบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

หน่วยวิทยาบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑.เพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานทั้งภาคทฤษฏีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

๒.เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป/คน และเป้นพื้นฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป

๓. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในสารัตถะสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมต่อไป

๔. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนแก่ประชาชนทั่วไป

๕. เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย

  • พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.,อธิการบดี ประธานเปิดโครงการ
  • พระครูธีรสุตคุณ ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ กล่าวถวายรายงาน
  • พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ นำสมาทานกรรมฐาน
  • พระปลัดสมภาร สมภาโร ผศ.ดร. พระวิปัสสนาจารย์สอนธรรมนำปฏิบัติ
  • พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่สถาบันวิปัสสนาธุระ พระวิปัสสนาจารย์
  • พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมกล่าวถวายการต้อนรับ

เจ้าหน้าที่ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระควบคุมให้ความสัปปายะแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีจำนวน ๑๐๐ รูป และนิสิตปริญญาโท-เอก จำนวน ๕๐ รูป/คน

ภาพข่าว ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

    

Back to top button