วิดีโอ

ทำวัตรเย็น

สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับ หน่วยวิทยาบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยวิทยาบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
       ๑.เพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานทั้งภาคทฤษฏีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
       ๒.เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป/คน และเป้นพื้นฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป
       ๓. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในสารัตถะสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมต่อไป
      ๔. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนแก่ประชาชนทั่วไป
      ๕. เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ
Back to top button