สไลด์

ประกาศรายชื่อพระธรรมวิทยากร

ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับพระวิทยากรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 19 กันยายน 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ดังนี้

  1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมพระธรรมวิทยากร ปี 64
Back to top button