สไลด์

ประกาศรายชื่อคณะพุทธศาสตร์เข้าปฏิบัติธรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบัณฑิตศึกษาออนไลน์  ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ฯ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

เอกสารประกาศรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม ประกาศรายชื่อนิสิตปฏิบัติธรรมคณะพุทธศาสาสตร์

Back to top button