ภาพกิจกรรม

งานบริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ออนไลน์

สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒–๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ออนไลน์

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ.,  ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทธรรม

พระเดชพระคุณพระศรีสุทธิมุนี ผศ.,คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์กล่าวถวายรายงาน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งคณะมนุษย์ศาสตร์และสถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

มีนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๒ รูป/คน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์  ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในด้านการเป็นผู้ให้การปรึกษา   ให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่เข้ามาศึกษา   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจิตใจบุคคลผู้ประสบทุกข์ทางใจให้สามารถคลี่คลายทุกข์และสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ    ที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการให้การปรึกษาเบื้องต้น

๒ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะในการให้การปรึกษาแนวพุทธเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม

๓ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ     ให้สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการให้การปรึกษาแนวพุทธเพื่อให้เกิดปัญญาความงอกงามแห่งตนเองและบุคคลอื่น ชุมชน สังคม

ดำเนินการโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

Back to top button