ข่าวสารสไลด์

ประกาศรายชื่อปฏิบัติธรรม๙-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับนิสิตและนักศึกษา เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานออนไลน์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคต) ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมในโครงการดังกล่าว

เข้าLINEกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม http://line.me/ti/g/mKBi6e8cxQ

รหัสเข้าห้องZOOM  Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2058367718?pwd=cTM0MThsWFJNaThvSnJZSkVnaUdnUT09 Meeting

ID: 205 836 7718

Passcode: 123456

รายชื่อปฏิบัติธรรม-9-15 ต.ค

รายละเอียดโครงการปฏิบัติธรม http://shorturl.asia/oZRWS

Back to top button