ปฏิบัติธรรมบัณฑิตศึกษาสไลด์

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในหลวง ร.๙

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป
            พิธีเปิด โครงการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานออนไลน์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคต) ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
            โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม”
            โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ.ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ กล่าวถวายรายงาน
             มีนิสิตผู้เข้าปฏิบัติธรรมจำนวน ๒๒๙ รูปคน

             ดำเนินการควบคุมอำนวยความสะดวกโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระ

Back to top button