ข่าวสารสไลด์

ประกาศรายชื่อพระวิปัสสนาจารย์

         

ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

        ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์

เข้าไลน์กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารโครงการพระวิปัสสนาจารย์

http://line.me/ti/g/Tw10fN9GQ-

รายละเอียดโครงการ shorturl.asia/K5N1V

Back to top button