ข่าวสารสไลด์

ประกาศเลื่อนโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้วยวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จึงขอเลื่อนเป็นวันที่ 23-25 ตุลาคม 2564

Back to top button