กิจกรรมสไลด์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมวันที่ ๕-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโครงการวันครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโครงการวันครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้

        1. ประกาศรายชื่อนิสิตปฏิบัติธรรมรุ่นที่ ๒-๒๕๖๔

Back to top button