ข่าวสารสไลด์

มจร.แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๔๓๕ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงแต่งตั้งให้ พระมหาวริทธิ์ธร ฉายา วรเวที นามสกุล จันทร์ชื่น อายุ ๓๗ พรรษา ๑๖ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระไตรปิฎกศึกษา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบัน
วิปัสสนาธุระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ ๑ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Back to top button