กิจกรรมสไลด์

ประกาศรายชื่อปฏิบัติธรรม 3-7 ธันวาคม 2564

   ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ผ่านโปรแกรม ZOOM) ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

Download เอกสารทั้งหมดได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1qRMyzeAD1Ale-pbPh5X6J3Xnt-V1jKyP?usp=sharing

เข้าLINEกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม http://line.me/ti/g/UTiX6NOaOn

รหัสเข้าห้อง zoom  https://us02web.zoom.us/j/6255255210?pwd=aWUzZ3NqdU5LZkJMTWRGMzZWZzdoZz09

Meeting ID: 625 525 5210   Passcode: 2564

ประกาศรายชื่อปฏิบัติธรรม 3-7 ธ.ค.64

Back to top button