กิจกรรมสไลด์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

           

            ตามที่สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศ ชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมโครงการฯ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

Back to top button