กิจกรรมสไลด์

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษา

     สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไววรัสโควิด 2019 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2565 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ,พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ ดร.,รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน,  พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

        ๑ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗

       ๒ เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้อบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้า ตามกำลังความสามารถของแต่ละรูป/คน

       ๓ เพื่อประโยชน์ต่อการอบรมสั่งสอนภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิต แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป

        ๔. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ และบัณฑิตวิทยาลัย

        ภาพ/ข่าว โดยส่วนวางแผนและพัฒนการอบรม สถาบันวิปัสสนาธระ

Back to top button